Studenterrådet mener …

Studenterrådet ved RUC er interesseorganisationen for alle studerende på RUC. Vi kæmper for at varetage de RUC-studerendes interesser både fagligt, socialt og studenterpolitisk. Vores formål er derfor at samle alle RUC-studerende i et handlekraftigt interessefællesskab, der søger indflydelse overalt, og vi vil forbedre uddannelseskvaliteten og rammerne herom på RUC.  Vi studerende er eksperterne i vores dagligdag, og dette papir har til formål at skitsere de grundlæggende værdier og principper, der danner grundlaget for vores arbejde.

Uddannelse for alle

En grundlæggende værdi for Studenterrådet er uddannelse som en grundlæggende rettighed og den lige adgang til denne uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og social baggrund. 

Den lige adgang skal bl.a. sikres ved at mindske økonomiske barrierer. Derfor skal brugerbetaling i enhver form således afskaffes på vores studier, og alle studerende skal understøttes under uddannelsen. Dette indebærer en SU til at leve af, adgang til boliger der er til at betale samt overkommelige transportomkostninger.

Derudover, skal der ydes ekstra støtte til studerende med særlige behov. Det gælder studerende der er forældre, såvel som studerende der oplever pludselige ændringer i deres livssituation. Handicap og sygdom – fysisk såvel som psykisk – må heller ikke være en hindring for, at man kan færdiggøre sin uddannelse.

Lige adgang til uddannelse skal sikres ved også at mindske retslige og kulturelle barrierer. Derfor støtter vi bevarelsen af retskrav og er overordnet imod stramninger af adgangskrav. De kulturelle barrierer skal mindskes ved at anvende pædagogik og læringsformer, der faciliterer tilegnelse af viden uanset social baggrund.

Kritisk dannelse

Som studerende er det vigtigste, at vi bliver i stand til at kunne stille de svære spørgsmål. Det kræver, at vi gennem forskningsbaseret undervisning møder den kritiske akademiske tilgang. Det skal ske gennem dialog, løbende feedback og nær kontakt med forskere såvel som medstuderende. Varierede undervisningsformer og didaktisk velovervejede forløb skal understøtte og sikre god formidling af viden på højeste niveau.

I den problemorienterede tilgang stiller man spørgsmål til et givent emne med udgangspunkt i forskellige fagligheder. Tværfagligheden og projektarbejdet – styret af studerende og vejledt af forskere – fordrer en høj grad af refleksion og kritisk tænkning. I gruppearbejdet udvikler og udfordrer vi hinanden samt trænes i at arbejde i et fællesskab. I det tværfaglige projektarbejde får  vi som studerende mulighed for at bruge teorien i praksis.

For at sikre det bedst mulige studieforløb skal der i alle uddannelser være elementer af valgfrihed og mulighed for specialisering samt generelt bredt fagudbud.

Fleksibilitet i uddannelserne

Det er vigtigt, at vi som studerende har mulighed for at tilrettelægge vores studier, så de passer til vores livsvilkår og ønsker for uddannelsens indhold. Det skal derfor være muligt og nemt på alle studier at få nye og praktiske perspektiver på vores fagligheder ved at tage på udveksling. Vores uddannelser skal desuden give mulighed for, at vi kan tage orlov hvis vi har behov for det, ligesom de skal tilrettelægges på en sådan måde, at det er muligt at have studiejob eller engagere sig i frivilligt arbejde ved siden af studiet. Derfor skal vi ikke tvinges gennem vores uddannelser uden mulighed for at afmelde eksaminer og undervisning. Derimod, skal vi have tid til fordybelse og mulighed for at dygtiggøre os gennem praktik og andre aktiviteter.

Gode rammer til gode uddannelser

For at skabe de bedste betingelser for læring og fastholdelse er de fysiske rammer på campus afgørende. I undervisningssituationen skal de fysiske rammer fordre læring og give mulighed for, at vi som studerende kan bruge campus og universitets faciliteter til alle dele af vores studieliv. Samtidig er det afgørende for lysten til at engagere sig i sit studie, at man på campus har rammer der er med til at skabe et godt og levende studiemiljø, og som giver de studerende muligheden for at få sociale relationer på studiet, der både kan være med til at fastholde og udvikle os som studerende. For at sikre ejerskab over universitets rum, er det vigtigt, at der er rum, som er helt eller delvist studenterdrevne.

Demokrati i uddannelsen og på universitetet

For at sikre udvikling og kvalitetssikring af vores uddannelser, er det vigtigt, at vi studerende har medbestemmelse i beslutninger, der vedrører både indhold og tilrettelæggelse af vores studier, i tæt dialog med VIP og TAP. Vi bidrager med værdifulde input i både lokale og centrale organer, idet vi påpeger problemer og kommer med løsninger og på den måde bidrager til at skabe et universitet, der tager hensyn til de studerende, det uddanner. Derfor er det en central værdi for Studenterrådet, at styrke universitetsdemokratiet, og sikre at vi studerende altid bliver hørt i sager, der berører vores uddannelser.

Universiteterne er institutioner der konstant er i bevægelse og udvikler ny viden og nye arbejdsformer, og studerende kan bidrage med nye interessante vinkler på fagligheden og nye måder at forme uddannelserne på, der sikrer denne fortsatte bevægelse. Det er derfor centralt, at studerende har indflydelse på egen læring, og mulighed for at udøve fagkritik gennem medbestemmelse over pensumlisten. Dette forudsætter, at de organer der varetager udvikling og kvalitetssikring af uddannelserne er sammensat og organiseret på en sådan måde, at disse diskussioner er meningfulde.

For at vi kan engagere os, er det en grundlæggende præmis, at RUC sikrer rammerne for involvering af de studerende i beslutnings- og udviklingsprocesser. Det kræver bl.a. at det er tilgængeligt og gennemskueligt for alle, hvor man kan få indflydelse på sit studie og på sit universitet.

Universitet for og i samfundet

Uddannelse spiller en essentiel rolle for den enkelte, men det gavner også hele samfundet, fordi uddannelse giver bedre præmisser for aktiv deltagelse i udviklingen af samfundet, hvorfor uddannelse altid er positivt.

I Studenterrådet anerkender vi, at universitet ikke er en isoleret institution. Tværtimod skal vi som studerende forholde os kritisk til det omkringliggende samfund. Et samfund, vi er med til at forme og skabe. Derfor skal vi som studerende tage ansvar for, at også universitetet som institution praktiserer de værdier, som vi ønsker, skal være bærende for vores samfund.

Vores organisation bygger på

Ovenstående værdier, udgør grundlaget for det politiske, sociale og faglige arbejde vi laver i Studenterrådet. Derfor er det også naturligt, at de er afgørende for vores måde at opbygge vores egen organisation internt. Følgende afsnit beskriver de værdier og grundopfattelser, der er centrale for den måde, vi organiserer os på.

For at give de studerende på RUC den stærkeste stemme, er det for os åbenlyst, at vi som studerende bliver nødt til at stå sammen. Derfor enhedsorganiserer vi os og er partipolitisk neutrale. Vores organisation skal være mangfoldig, og der skal være plads til alle. Derfor skal det være muligt at være en del af Studenterrådet uanset seksuel orientering, etnicitet, køn osv. Det afgørende er, at man ønsker at kæmpe for de studerende på RUC’s interesser, og at man respekterer de demokratiske principper vores organisation er bygget op omkring.  Herudover anser vi os selv som en del af Elev- og Studenterbevægelsen og er bevidste om, at vi er en del af et stærkt interessefællesskab, ikke kun med vores medstuderende på andre universiteter, men også med elever og studerende i andre dele af uddannelsessystemet.

Studenterrådet ved RUC / april 2014