Studenterrådet at Roskilde Festival

Sign up to people-vol here: Volunteer at the festival with The Student Council

Sign up to volunteer here: festival@sr-ruc.dk

You have to do both!

English below!

Kære du!
Vi er meget glade for, at du er interesseret i at være frivillig på Nordens største festival sammen med os! Som frivillig med SR kan du forvente en stor udvidelse af dit netværk og nogle vilde dage sammen med medstuderende fra RUC, men også fra andre universiteter i landet. Så hvis du ønsker venner med, der ikke går på RUC så tag dem med!

Dit frivillige engagement består af 32 timer i alt. Vi tilbyder 3 typer frivilige positioner. 2 med ekstra ansvar og 1 med alment ansvar.

Dine opgaver som campingvagt (alment ansvar) i Camping-området “Silent and Clean” er at sørge for, at gæsterne overholder campingreglerne som er lidt speciele i forhold til den regulere camping. Du skal sørge for at musikken bliver slukket/skruet ned kl 22, at der ikke går ild i noget, skabbe tryghed for gæsterne, evt. skaffe hjælp hvis nogen får brug for det og hjælpe gæsterne med at holde området rent, eksempelvis ved at dele skraldeposer ud. Der bliver også opgaver med service af toiletvognene. Der kommer nogen andre og gør dem rent, så med service menes der at sørge for at der er toilet papir og spærre toileter af der for ulækre til brug af gæsterne. Du skal altså IKKE tørre bræk og lort op 😉

Under åbningsdagen har vi flest vagter, da vi har 2 ekstra opgaver. Den ene er receptionist. Her er din opgave at scanne folks biletter til Silent and Clean, og hjælpe dem med hvor de har fået tildelt en plads. Den anden er hegnsvagter. Her er det din opgave at sikre at folk ikke hopper over/kravler igennem det hegn der kommer til være rundt om silent and clean de første 24 timer.

Du skal minimum have én vagt under musik-dagene. Det plejer at være et krav om minimum én nattevagt, men festivalen arbejder på at få proffesionelle nattevagter til at patruljere om natten. Vi har stadig opgaver om natten, men ikke nok til at alle kommer på en nattevagt.

Du har mulighed for at komme med ønsker til hvilke dage og hvilke menesker du ønsker at arbejde med. Vi vil gøre vores bedste for at alle ønsker bliver opfyldt, men vi kan naturligvis ikke garantere at alle bliver opfyldt. Hvis ingen af dine ønsker af dine ønsker blev opfyldt, så send en mail så finder vi ud af noget 🙂

Til dig der har lyst at tage ekstra ansvar. Der vil før festivalen være et opkvalificerende seminar, som klæder dig på til de særlige opgaver du skal varetage. Dette er et krav for at du kan påtage dig dette ansvar. En Supervisor rolle har til ansvar at, lede hold af campingvagter og stå for kommunikationen med vores “hovedkontor”. En Dispatch rolle er at sidde i “hovedkontoret” og kordinere med supervisorne i marken om hvor der er brug for hjælp og hvilke behov campingholdene har, samt koordinere med den sidende leder på vagten. Det er vigtigt hvis du ønsker at tage ekstra ansvar at du er en person, som kan tage ansvar, være omstillingsparat og skabe trygge rammer for de frivilige omkring dig. I Studenterrådet vil vi gerne sørge for at dig, der tager ekstra ansvar bliver forkælet ekstra meget!

Så hvad får du ud af det? For din indsats giver vi et armbånd til Roskilde Festival og forplejning under vagterne. Som en del af vores frivillig-team, tilbyder Studenterrådet også et helt unikt socialt fællesskab, adgang til ekstra “luksus” faciliteter kun for frivilige og derudover mulighed for adgang til medarbejdercamping. Vi får også mulighed for vores eget område i et lukket bagområde, men omfanget af dette område vil vi udarbejde i samarbejde med jer!

SÅDAN TILMELDER DU DIG!

For at tilmelde dig skal du både oprette dig på people-vol: Her!

Og sende os en mail: festival@sr-ruc.dk

Du skal gøre begge dele for at blive frivilig

People-vol linket er Roskilde Festivals interne frivilig platform. Når du bruger linket kommer du direkte på holdet “Studenterrådet ved RUC”. Vi skal så herfra direkte tilmelde dig som “aktiv” som vi gør når vi behandler din email.

Du skal også sende os en email, hvori du kalder emnet “volunteer 2023” Skriver: Navn, Telefon, Har du værret frivilig for SR før?, Kunne du ønske dig at tage mere ansvar?, Hvilke dage du ikke ønsker fri?, Hvem du ønsker at have vagt med.

Vi glæder os til at lave verdens bedste festival med dig!!

————————————————————————————————————————

Dear you!

We are very happy that you are interested in being a volunteer at the largest festival in the Nordic region with us! As a volunteer with SR, you can expect a great expansion of your network and some wild days together with fellow students from RUC, but also from other universities in the country. So, if you want friends who don’t go to RUC, bring them along!

Your volunteer commitment consists of a total of 32 hours. We offer 3 types of volunteer positions, 2 with extra responsibility and 1 with general responsibility.

Your duties as a camping guard (general responsibility) in the Camping area “Silent and Clean” are to ensure that guests comply with the camping rules, which are a bit special compared to regular camping. You must ensure that the music is turned off/reduced at 10 pm, that nothing catches fire, create a sense of security for the guests, provide assistance if someone needs it, and help the guests keep the area clean, for example by distributing garbage bags. There will also be tasks related to the toilet trailers. Someone else will come and clean them, so with service, it means ensuring that there is enough toilet paper and blocking off toilets that are too dirty for guests to use. So, you do NOT have to clean up vomit and shit 😉

During the opening day, we have the most shifts since we have 2 extra tasks. One is a receptionist. Here, your task is to scan people’s tickets to Silent and Clean and help them with where they have been assigned a spot. The other is fence guards. Here, it is your task to ensure that people do not jump over/climb through the fence that will be around Silent and Clean for the first 24 hours.

You must have at least one shift during the music days. There usually is a requirement for a minimum of one night shift, but the festival is working to get professional night guards to patrol at night. We still have tasks at night, but not enough for everyone to have a night shift.

You have the opportunity to make requests for which days and which people you want to work with. We will do our best to fulfill all requests, but we cannot guarantee that all will be fulfilled. If none of your requests were fulfilled, then send an email, and we will figure something out 🙂

For those of you who want to take extra responsibility, there will be a qualifying seminar before the festival that will prepare you for the special tasks you will perform. This is a requirement for you to take on this responsibility. A supervisor role has the responsibility of leading teams of camping guards and being responsible for communication with our “headquarters”. A dispatch role is to sit in the “headquarters” and coordinate with the supervisors in the field about where help is needed and what needs the camping teams have, as well as coordinate with the sitting leader on duty. It is essential if you want to take extra responsibility that you are a person who can take responsibility, be adaptable and create a safe environment for the volunteers around you. In the Student Council, we want to make sure that those who take on extra responsibility are treated extra well!

So what do you get out of it? For your effort, we offer a wristband for the Roskilde Festival and meals during your shifts. As part of our volunteer team, the Student Council also offers a unique social community, access to extra “luxury” facilities for volunteers only, and the opportunity for access to staff camping. We also get the opportunity to have our own area in a closed-off section, but the extent of this area will be determined in collaboration with you!

HOW TO SIGN UP!

To sign up, you need to both register on people-vol: Here!

And send us an email: festival@sr-ruc.dk

You have to do both to become a volunteer

The people-vol link is Roskilde Festival’s internal volunteer platform. When you use the link, you will go directly to the “Student Council at RUC” team. From there, we will directly register you as “active” as we do when we process your email.

You also need to send us an email with the subject “volunteer 2023” and include: Name, Phone, Have you volunteered for SR before? Would you like to take on more responsibility? Which days do you don’t want to work? Who do you want to have shifts with?

We look forward to creating the world’s best festival with you!