Study Start FAQ

Danish follows below

Here is a series of questions that the tutors are asked many times throughout the intro period. You can find their answers below. If you still have more questions, contact your tutors. All the tutor groups have a contact person, that you can contact personally. This person is only chosen in the beginning of August, however, but keep an eye on our website for more information. 

I can see that tutoring spans over 14 days. Do I have to be there every day?  

The tutoring is not mandatory, but it is an important part of having a good start at RUC as you get a lot of helpful and valuable information. At the same time, tutoring is the start of the social life in your house for the rest of your study.  

Is it possible for me to work during tutoring? 

As a starting point, yes. There are however some days that are more important than others, so we suggest contacting your tutors regarding which days, that are better to miss than others. All the tutor groups have a contact person, that you can contact personally. This person is only chosen in the beginning of August, however, but keep an eye on our website for more information. 

Can I be at the university before and/or after I have to meet with my class in August? 

Preferably not. Due to corona, we have created shifts, one spanning from 8:00 to 13:00 and another from 13:00 to ??. The reason for this, is that there can only be a certain number of students at campus at the same time in order to adhere to the distance requirements set by the government.  

I can see that the rustrip spans over several days. Do I have to be there all days? 

The rustrip is not mandatory, but we recommend that you are present through the whole rustrip, as it is an important part of the beginning of the academic and social life at RUC. Furthermore, the rustrip venues are located throughout the country, far away from RUC. If you already know now that you cannot attend the trip, you should contact your tutors now so you can plan how you can be as present possible. (If you do not know when your rustrip is, please refer to the section on welcome letters and rustrips on this page.)   

There is a person saying that they are a tutor. What does that mean? 

Tutoring consist of approximately 250 student volunteers, who spend a month of their summer vacation to create a good introduction to RUC. Some of these volunteers are called tutors. Without these volunteers, it would not be possible to have tutoring at RUC.  

I have gotten my semester schedule and can see that I have a lot of days off. Am I not at campus more than a few hours a week?  

RUC is a university. At universities self-study is the focal point. Even if you only have a few lectures a week, it does not mean you are not studying actively. Preparation time for the lectures take up a lot of time. Additionally, half of the teaching at RUC is project work that is not scheduled. 

I can see that my semester ends early. Does that mean that I have a long Christmas break?  

No. Half of your semester consists of writing your project. When the lectures end, the intensive period begins where you write the project with your group. This is full-time work until you hand in sometime in December. 

Are special needs considered during the rustrip, such as disabilities, being vegan, vegetarian, having allergies or other? 

Yes, but it is your responsibility to inform about any special needs, but you will also be met by a handful of flexible tutors. All the tutor groups have a contact person, that you can contact personally. This person is only chosen in the beginning of August, however, but keep an eye on our website for more information. 

I am coming home late from vacation and will not be able to attend the first days of tutoring. What do I do? 

Contact your tutors and inform them about your situation, you will find a solution together.  

Can I get the whole program for tutoring?  

Part of the program is a ”secret” but you can get to know the times as well as the relevance of each day. This is not to keep secrets for you, but because the tutors in some instances would like to surprise you.  

What does it mean to be in a class?

At RUC, you are not in a class as you might know it from high school. Here, you are part of a class of approximately 120 other students. These are the students you will have lectures with as well as the people you will form project groups with.  

I have 800 other questions! Who can I contact? 

All the tutor groups have a contact person, that you can contact personally. The contact information can be found in your class’ welcome letter.  

Studiestarts FAQ

Her kommer en række spørgsmål, som rusvejlederne får stillet rigtig mange gange i løbet af en introperiode. Nedenfor kan du finde deres svar. Skulle du alligevel sidde inde med flere/andre spørgsmål, så kontakt din rusvejlere. Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Denne person bliver dog først valgt i starten af august, men hold øje med vores hjemmeside for mere information.

Jeg kan se, at rusvejledningen strækker sig over 14 dage. Skal jeg være til stede alle dage?

Rusvejledningen er ikke obligatorisk, men det er en vigtigt for at få en god start på RUC, da du får megen nyttig og vigtig information. Samtidig er rusvejledningen starten på det sociale liv, der kommer til at være i dit hus resten af studiet.

Har jeg mulighed for at tage på arbejde under rusvejledningen?

Som udgangspunkt ja. Dog er der nogle dage, som er vigtigere end andre, så vi vil råde dig til at kontakte dine rusvejledere omkring hvilke dage, der er bedre at gå glip af end andre. Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Denne person bliver dog først valgt i starten af august, men hold øje med vores hjemmeside for mere information.

Må jeg være på universitetet før og/eller efter jeg skal mødes med mit hold i august?

Helst ikke, grundet Corona har vi delt tiderne op – 8:00-13 og 13-??. Grunden til dette er at, der er et hvis antal studerende der må være på RUC i samme tidsrum, så vi overholder de forskellige afstandskrav.

Jeg kan se, at rusturen er over flere dage. Skal jeg være til stede alle dage?

Rusturen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler, at man er til stede under hele rusturen, da den er en vigtig del af starten på det faglige og sociale liv på RUC. Rustursstederne er derudover placeret forskellige steder i landet langt fra RUC. Hvis du allerede nu ved du ikke kan deltage i hele turen, bør du kontakte dine rusvejledere for allerede nu at planlægge, hvordan du kan være mest muligt til stede. (Hvis du ikke ved hvornår din rustur ligger skal du venligst se afsnittet om velkomstbreve og rusture på denne side)

Der står en person, og siger han/hun er rusvejleder. Hvad betyder det?

Rusvejledningen består af omkring 250 frivillige studerende, som bruger en måned af deres sommerferie på at lave en god og fed introduktion til RUC. Nogle af disse frivillige bliver kaldt for rusvejledere. Uden disse frivillige mennesker vil det ikke være muligt at lave en rusvejledning på RUC.

Jeg har fået min semesterplan og kan se, at jeg har utrolig mange fridage. Skal jeg ikke være mere på studiet end nogle få timer om ugen?

RUC er et universitet. På universiter er selvstudier i højsædet. Selvom man kun har enkelte forelæsninger på en uge, er det ikke ensbetydende med, at man ikke er studieaktiv. Forberedelsestid til forelæsningerne fylder meget. Desuden er halvdelen af undervisningen på RUC projektarbejde, som ikke er skemalagt.

Jeg kan se, at mit semester slutter tidligt, betyder det, at jeg har en lang juleferie?

Nej. Halvdelen af dit semester består af projektskrivning. Når forelæsningerne slutter, begynder den intensive periode, hvori man skriver projekt med sin gruppe. Dette er et fuldtidsstudie, indtil I afleverer engang i december.

Bliver der taget højde for specielle behov under rusturen såsom handicap, veganer, vegetar, allergi eller andet?

Ja, men det er dit ansvar at informere om eventuelle specielle behov. Men så bliver du også mødt af en håndfuld fleksible rusvejledere. Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Denne person bliver dog først valgt i starten af august, men hold øje med vores hjemmeside for mere information.

Jeg kommer sent hjem fra ferie og kan ikke deltage de første dage af rusperioden. Hvad gør jeg?

Kontakt din rusgruppe og informer dem om din situation, så skal I nok finde en løsning sammen. 

Kan jeg få hele programmet for rusperioden?

En del af programmet er ”hemmeligt”, men du kan få tidspunkterne at vide, samt relevansen af de enkelte dage. Dette er ikke for at holde noget hemmeligt for dig, men fordi at vejlederne i nogle tilfælde ønsker at overraske dig.

Hvad vil det sige at gå på et hold?

På RUC går du ikke i en klasse, som du kender det fra gymnasietiden. Her er du en del af et hold med omkring 120 andre studerende. Det er disse studerende, som du har forelæsninger med, samt danner grupper med til projektskrivningen.

Jeg har 800 andre spørgsmål! Hvem kan jeg kontakte?

Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Kontaktpersonen kan du finde oplysninger til i dit holds velkomstbrev.