English below

FAQ

Her kommer en række spørgsmål, som rusvejlederne får stillet rigtig mange gange i løbet af en introperiode. Nedenfor kan du finde deres svar. Skulle du alligevel sidde inde med flere/andre spørgsmål, så kontakt din rusvejlere. Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Denne person bliver dog først valgt i starten af august, men hold øje med vores hjemmeside for mere information.

Q: Jeg kan se, at rusvejledningen strækker sig over 14 dage. Skal jeg være til stede alle dage?

A: Rusvejledningen er ikke obligatorisk, men det er en vigtigt for at få en god start på RUC, da du får megen nyttig og vigtig information. Samtidig er rusvejledningen starten på det sociale liv, der kommer til at være i dit hus resten af studiet.

Q: Har jeg mulighed for at tage på arbejde under rusvejledningen?

A: Som udgangspunkt ja. Dog er der nogle dage, som er vigtigere end andre, så vi vil råde dig til at kontakte dine rusvejledere omkring hvilke dage, der er bedre at gå glip af end andre. Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Denne person bliver dog først valgt i starten af august, men hold øje med vores hjemmeside for mere information.

Q: Er hver dag i rusvejledningen et heldagsarrangement?

A: Nej, det varierer hvor lang tid, der er program på de forskellige dage. Men som udgangspunk skal du regne med, at der vil være program fra kl. 9:00 – 17:00. Efterfølgende er der oftest arrangeret uformelle sociale aktiviteter.

Q: Jeg kan se, at rusturen er over flere dage. Skal jeg være til stede alle dage?

A: Rusturen er ikke obligatorisk, men vi anbefaler, at man er til stede under hele rusturen, da den er en vigtig del af starten på det faglige og sociale liv på RUC. Rustursstederne er derudover placeret forskellige steder i landet langt fra RUC. Hvis du allerede nu ved du ikke kan deltage i hele turen, bør du kontakte dine rusvejledere for allerede nu at planlægge, hvordan du kan være mest muligt til stede.

Q: Der står en person, og siger han/hun er rusvejleder. Hvad betyder det?

A: Rusvejledningen består af omkring 200 frivillige studerende, som bruger en måned af deres sommerferie på at lave en god og fed introduktion til RUC. De bliver kaldt for rusvejledere. Uden disse frivillige mennesker vil det ikke være muligt at lave en rusvejledning på RUC.

Q: Jeg har fået min semesterplan og kan se, at jeg har utrolig mange fridage. Skal jeg ikke være mere på studiet end nogle få timer om ugen?

A: RUC er et universitet. På universiter er selvstudier i højsædet. Selvom man kun har enkelte forelæsninger på en uge, er det ikke ensbetydende med, at man ikke er studieaktiv. Forberedelsestid til forelæsningerne fylder meget. Desuden er halvdelen af undervisningen på RUC projektarbejde, som ikke er skemalagt.

Q: Jeg kan se, at mit semester slutter tidligt, betyder det, at jeg har en lang juleferie?

A: Nej. Halvdelen af dit semester består af projektskrivning. Når forelæsningerne slutter, begynder den intensive periode, hvori man skriver projekt med sin gruppe. Dette er et fuldtidsstudie, indtil I afleverer engang i december.

Q: Bliver der taget højde for specielle behov under rusturen såsom handicap, veganer, vegetar, allergi eller andet?

A: Ja, men det er dit ansvar at informere om eventuelle specielle behov. Men så bliver du også mødt af en håndfuld fleksible rusvejledere. Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Denne person bliver dog først valgt i starten af august, men hold øje med vores hjemmeside for mere information.

Q: Hvornår ligger min rustur?

A: Dette får du at vide den første dag, du starter på RUC, og du kan også finde datoerne her på hjemmesiden under “Ruslinge hold” i menuen til venstre

Når du er blevet allokeret til et hold, kan du gå ind i meunen til venstre og se hvornår og hvor din rustur foregår. Her er linket til alle hold og dermed deres rusture:
https://sr-ruc.dk/studiestart-2019/ruslinge-hold

Q: Jeg kommer sent hjem fra ferie og kan ikke deltage de første dage af rusperioden. Hvad gør jeg?

A: Kontakt din rusgruppe og informer dem om din situation, så skal I nok finde en løsning sammen. 

Q: Kan jeg få hele programmet for rusperioden?

A: En del af programmet er ”hemmeligt”, men du kan få tidspunkterne at vide, samt relevansen af de enkelte dage.

Q: Hvor gammel bliver en vaskebjørn?

A: 27 år.

Q: Hvad vil det sige at gå på et hold?

På RUC går du ikke i en klasse, som du kender det fra gymnasietiden. Her er du en del af et hold med omkring 120 andre studerende. Det er disse studerende, som du har forelæsninger med, samt danner grupper med til projektskrivningen.

Q: Jeg har 800 andre spørgsmål! Hvem kan jeg kontakte?

A: Alle rusgrupper har en kontaktperson, som du personligt kan kontakte. Kontaktpersonen kan du finde oplysninger til i dit holds velkomstbrev.

English FAQ

Here are a number of questions that the tutors are often asked many times during the Rusperiod. Should you still have more / other questions, please contact your tutors – their information will be in your welcome letter. All tutor groups have a contact person whom you can personally contact. However, this person will not be selected until the beginning of August, but you can keep an eye on our website for further information as well.

Q: I can see that the Rusperiod takes place over 14 days. Do I have to be present on all days?

A: The Rusperiod is not mandatory, but it is an important part of getting off to a good start at RUC as you get a lot of useful and important information. Additionally, the Rusperiod is the beginning your house’s social life and environment for the rest of the study, so it is important to attend.

Q: Do I have the opportunity to go to work during the Rusperiod?

A: Yes. However, there are some days that are more important than others, so we would advise you to contact your tutors about which days are better to miss than others. All tutor groups will have a contact person whom you can personally contact.

Q: Is every day during the Rusperiod an all-day event?

A: Not always, the length of the program may vary from day to day. But as a starting point, you should expect that there will be a program from 9:00 – 17:00. After the end of each day’s program, there are also often informal social activities to take part in.

Q: I can see that the Rustrip is over several days. Do I have to be present on each day?

A: The Rustrip is not compulsory, but we recommend that you be present throughout the entire trip as it is an important part of the start of your academic and social life at RUC. In addition, the Rustrip sites are located at various locations across the country – often far from RUC. If you already know you cannot participate in the entire trip, you should contact your tutors to plan how you can be present for the most time possible.

Q: When somebody says that they are a tutor, what does that mean?

A: The Rus Guidance, or Tutoring, consists of about 200 volunteer students who spend a month of their summer vacation planning and creating a good and bold introduction to RUC. They are called Tutors. Without these voluntary people, it will not be possible to have a Rusperiod at RUC.

Q: I’ve gotten my semester plan and can see that I have an incredible number of days off. Should I not be in the classroom for more than a few hours a week?

A: RUC is a university. At universities, self-study is paramount. Even if you only have a few lectures for one week, it does not mean that you are not active in study. Preparation time for the lectures takes a lot, and in addition, half of the teaching at RUC is through project work, which is not scheduled for you.

Q: I can see my semester is ending early, does that mean I have a long Christmas break?

A: No. Half of your semester consists of project writing. When the lectures end, the intensive period of writing a project begins with your group. This is a full-time study until you deliver your project sometime in December.

Q: Are special needs taken into account during the Rusperiod, such as disabilities, vegan, vegetarian, allergies, and/or others?

A: Yes, but it is your responsibility to inform your tutors about any special needs. Your tutors are flexible, and they will be happy to help accommodate you. All tutor groups will have a contact person whom you can personally contact.

Q: When is my Rustrip?

A: You will be given this information on the first day you start at RUC at the latest, and you can also find the dates here on the website under “Rusperiod Groups” in the menu above.

Once you have been assigned to a team, you can go into this menu and see when and where your Rustrip will take place. Here is the direct link to all groups and thus their Rustrips:

Q: I will be arriving home late from vacation and can’t attend the first days of the Rusperiod. What do I do?

A: Contact your tutor group and inform them of your situation. They will help you find a solution together.

Q: Can I get the full program for the Rusperiod?

A: Part of the program is “secret”, but you can know the times and relevance to you of the individual days.

Q: How old is a raccoon?

A: 27 years.

Q: What does it mean to be in a house?

At RUC, you do not attend classes as you may know them from high school. Here, you are part of a team of, on average, 120 other students. These are the students with whom you have lectures, as well as form groups for project writing.

Q: I have 800 other questions! Who can I contact?

A: All tutor groups have a contact person whom you can personally contact. You can find the contact person in your team’s welcome letter.