Stillingsopslag for rusformandskabet 2020

Studenterrådet søger et rusformandskab til at stå for rusvejledningen 2020.
Rusformandskabet består normalt af to personer der får det overordnede ansvar for, at rusvejlederne får den nødvendige uddannelse, og at rusvejledningen afvikles på tilfredsstillende vis.
Til dette hører bl.a. rekruttering af rusvejledere, tilrettelæggelse og afvikling af uddannelsesprogram, opdeling i rusgrupper, koordination af rusture, udarbejdelse af budget for rusvejledningen, samt generel understøttelse af rusvejledernes arbejde. Endelig er det rusformandskabets ansvar at sikre, at målsætningen for rusvejledningen 2020 føres ud i livet.
Som en del af arbejdet kommer rusformandskabet desuden til at samarbejde og have løbende dialog med Studenterrådets formandskab og sekretariat om praktiske opgaver og udviklingen af rusvejledningen.

For at udfylde stillingen kræver det organisatorisk sans og overblik.
Det kræver også, at man er i stand til, at håndtere stressede situationer og arbejdspres, at man har forståelse for (eller villighed til at lære) at arbejde med budgetter og regnskaber samt evner indenfor ledelse af frivillige.
Ydermere kræves et indgående kendskab til rusvejledningen i sin helhed. Rusformandskabet skal samarbejde med mange forskellige parter lige fra rusvejledere, lakajgruppen, Studenterrådets formandskab og bestyrelse og RUC’s administrative medarbejdere. Derfor kræves det af rusformandskabet, at de er samarbejdsvillige og kompromissøgende, men samtidig at de kan udstikke en klar retning. Endelig forventes det, at rusformandskabet brænder for at lave en fantastisk rusvejledning for alle nye studerende, der starter på RUC i 2020. Rusformandskabet aflønnes med hvad der svarer til 200 timer i alt. Der skal dog beregnes et faktisk timeforbrug der er væsentligt større end dette, specielt i og op til selve rusvejledningen. Lønnen udbetales som et honorar, som samlet set er på 30.000 kr. fordelt mellem rusformændene. Honoraret udbetales efter nærmere aftale med Studenterrådets formandskab. Dog falder den endelige betaling først efter at der foreligger en beretning fra rusformandskabet.

Skriftlig ansøgning sendes til mathilde@sr-ruc.dk  
senest mandag d. 23 september kl. 12.00.

I ansøgningen forventes ansøgerne, ud over at redegøre for deres kvalifikationer til at søge stillingen, også at overveje hvordan de ønsker at udvikle rusvejledningen fremover, herunder hvordan de vil opfylde målsætningerne.

Ansøgningen skal indeholde de aspekter I mener er vigtige at fokuserer på i arbejdet med rusvjlednignen 2020. Hele vejledningen skal ikke være planlagt endnu – men det er vigtigt at der er refleksioner og prioriteringer forud for en fremtidig ansættelse. Idéer til indhold kan således være det følgende – men det er også okay, hvis det indeholder noget helt andet, så længe jeres visioner og prioriteter står klart.

Hvilke visioner vil I arbejde ud fra  i 2020 – eksempelvis i forhold til inklusion, kommunikation eller andet?

Hvordan vil I rekruttere lakajer og vejledere?

Hvordan vil I tilrettelægge uddannelsesplanen for at sikre at vejlederne er parate til at udføre deres arbejde? Dette gælder blandt andet arbejdet med seminarerne og hvad de forskellige skal indholde.

Hvad er jeres refleksioner i forhold til jeres egne kvalifikationer – særligt i forhold til ovenstående beskrivelse af rollen, men også andre ting I finder relevant?

Samtaler vil blive afholdt i uge 40, af et ansættelsesudvalg og vil tage udgangspunkt i de skriftlige ansøgninger.
De ansatte rusformænd vil blive offentliggjort på BW.

Ansættelsesudvalget består af:

Mathilde Vendelholt, Forperson i Studenterrådet ved RUC
Lea Pehrson, Økonomiansvarlig næstforperson i Studenterrådet ved RUC
Én til to Rusformænd/Lakajer fra 2019
En til to Rusvejledere fra 2019

Spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til:
Mathilde Vendelholt: mathilde@sr-ruc.dk

Studenterrådet ved RUC
Universitetsvej 1
Bygning 13
4000 Roskilde
studenterraadet@sr-ruc.dk